Projekt DIGITAL SKILLS 50+

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávacích programů pro nezaměstnané osoby starší 50 let, které jsou hlavní cílovou skupinou projektu.

Projekt budou společně realizovat organizace ze čtyřech vzdělávacích organizací, konkrétně organizací z České republiky, Polska, Holandska a Maďarska. 


Během implementace projektu bude dosaženo těchto výsledků:

  • výměna zkušeností mezi organizacemi z různých zemí;

  • posouzení situace nezaměstnaných osob starších 50 let na trhu práce;

  • identifikace příčin nedostatečného používání moderních technologií zástupci cílové skupiny a anylýza vlivu digitální exkluze na jejich situaci na trhu práce;

  • vytvoření pilotního vzdělávacího modelu zaměřeného na rozvoj digitální gramotnosti nezaměstnaných osob nad 50 let;

  • ověření pilotního vzdělávacího modelu formou pilotních vzdělávacích kurzů pro osoby cílové skupiny ve 4 zemích;

  • umožnit účastníků těchto vzdělávacích kurzů získat digitální gramotnost a osvojit si nové kompetence na takové úrovni, která jim umožní využívat digitální technologie v každodenním životě. Důraz bude kladen na schopnosti vyhledat zaměstnání na internetu, připravit si atraktivní profesní profil nebo videoprezentaci a kontaktovat potenciální zaměstnavatele prostřednictvím digitální komunikace. 

  • Po pilotním ověření vzdělávacího modelu a získání zpětné vazby od účastníků pilotních kurzů, vytvoříme finální podobu vzdělávacího modelu zaměřeného na rozvoj digitálních kompetencí u nezaměstnaných osob nad 50 let. Tento produkt bude hlavním výstupem projektu.

Podrobné informace o projektu jsou na samostaných stránkách projektu https://www.facebook.com/Digital-Skills-50-924885700945503/

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem