Projekt DIGITAL SKILLS 50+

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu vzdělávacích programů pro nezaměstnané osoby starší 50 let, které byly cílovou skupinou .

Projekt společně realizovaly organizace ze čtyřech vzdělávacích organizací, konkrétně organizací z České republiky, Polska, Holandska a Maďarska. 


Během implementace projektu bylo dosaženo těchto výsledků:

  • proběhla výměna zkušeností mezi organizacemi z různých zemí;

  • proběhla analýza potřeb nezaměstnaných osob starších 50 let na trhu práce;

  • proběhla identifikace příčin nedostatečného používání moderních technologií zástupci cílové skupiny a analýza vlivu digitální exkluze na jejich situaci na trhu práce;

  • vytvoření pilotního vzdělávacího modelu zaměřeného na rozvoj digitální gramotnosti nezaměstnaných osob nad 50 let;

  • ověření pilotního vzdělávacího modelu formou pilotních vzdělávacích kurzů pro osoby cílové skupiny ve 4 zemích;

  • účastníci těchto vzdělávacích kurzů získali digitální gramotnost a osvojili si nové kompetence na takové úrovni, která jim umožňuje využívat digitální technologie v každodenním životě. Důraz byl kladen na schopnosti vyhledat zaměstnání na internetu, připravit si atraktivní profesní profil nebo videoprezentaci a kontaktovat potenciální zaměstnavatele prostřednictvím digitální komunikace. 

  • Po pilotním ověření vzdělávacího modelu a získání zpětné vazby od účastníků pilotních kurzů, jsme vytvořili finální podobu vzdělávacího modelu zaměřeného na rozvoj digitálních kompetencí u nezaměstnaných osob nad 50 let. Tento produkt je hlavním výstupem projektu.

Zde je ke stažení finální podoba modelu vzdělávacího kurzu

Zde je ke stažení projektový report s výsledky dotazníkového šetření

Zde jsou ke stažení výsledky výzkumu

Zde jsou ke stažení projektové Newslettery 

Facebookové stránky projektu najdete na 

https://www.facebook.com/Digital-Skills-50-924885700945503/

Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.