Projekt YOUNG WOMAN IN POLITICAL CAREERS

Název projektu: Contribute to change: young women in political careers (Spoluúčast na změně: mladé ženy v politice).

Doba realizace projektu: srpen 2009 - červenec 2010

Cílem projektu bylo zvýšit účast mladých žen v politickém životě prostřednictvím zvýšení jejich důvěry ve vlastní síly a získání nových vědomostí a dovedností. 

Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu byly ženy ve věku 16-35 let. Na realizaci projektu se podílely tři země Evropské unie, a to Rumunsko, Česká republika a Severní Irsko. 
Partneři projektu: Koordinátorem projektu byla rumunská organizace Romanian Society for Lifelong Learning (SREP), Českou republiku zastupovala organizace AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství a další organizací zapojenou do realizace projektu byla irská organizace Ballybeen Women´s Centre Ltd (BWC). 
Obsah projektu: Obsahem projektových aktivit bylo uspořádat pro ženy cílové skupiny sérii interaktivních seminářů, které byly založeny na metodách hraní rolí (role playing). Partnerské organizace vedly účastnice k diskusím a úvahám souvisejících s evropským občanstvím, demokracií, evropskou historií, kulturou a společnými hodnotami. 
Celkem proběhlo 5 interaktivních seminářů v každé zemi zapojené do projektu. Workshopy byly zakončeny veřejnou debatou na téma "Úloha žen v národním a evropském politickém životě". 
Výstupy a výsledky projektu:
Analýza potřeb.
Brožura.
DVD o projektu.
Závěrečná konference na CD.
Internetové stránky.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.